Navigácia

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

Obec Báč je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Báč
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: Obecný úrad Báč, Báč 124, 930 30 Báč
IČO: 00305251
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa:
Štatutárny zástupca: Mgr. Helena Vonyiková, starostka obce
Telefonický kontakt: + 421 31 559 82 39
Email: urad@obecbac.sk

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Báč v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Báč, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.