Navigácia

Obsah


Ostatné

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie23.11.2018
Rozhodnutie č. OU-TT-OVBP2-2015/036072/Ve zo dňa 19.11.2015 právoplatné
10.12.2015
v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu obce Báč č. j. 280/2014/UR zo dňa
15.04.2015, ktorým
bola umiestnená stavba "Obytná zóna Báč - Godmáň III."

Stavebný úrad

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén06.02.2019
Tájékoztatás a választópolgárok részére
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky06.02.2019
Informácie pre voliča

VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dôvodová správa k materiálu na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Báči dňa 06.06.201916.05.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/201916.05.2019
o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
na území obce Báč

Rozpočet, záverečný účet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Záverečný účet obce Báč za rok 201816.05.2019